Advanced search

  column
  Construction of biodiversity protection value model for forest based on habitat quality
  Hong Yu, Liu Jinfu, Tu Weihao, Lin Zhiwei, Tan Fanglin
  2020, 42(1): 1-9. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190289
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of stand density on community structure and species diversity of Cupressus funebris plantation in Yunding Mountain, southwestern China
  Jin Suo, Bi Haojie, Liu Jia, Liu Yuhang, Wang Yu, Qi Jinqiu, Hao Jianfeng
  2020, 42(1): 10-17. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190202
  Abstract FullText HTML PDF
  Nutrient reabsorption efficiency of dominant shrubs in dry-hot valley and its C∶N∶P stoichiometry
  He Jingwen, Liu Ying, Yu Hang, Wu Jianzhao, Cui Yu, Lin Yongming, Wang Daojie, Li Jian
  2020, 42(1): 18-26. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190185
  Abstract FullText HTML PDF
  Axial variation of characteristics of water conducting tissue in xylem of Catalpa bungei
  Li Xin, Li Shan, Deng Liping, Li Ren, Yin Yafang, Zheng Jingming
  2020, 42(1): 27-34. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190238
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of waterlogging stress on growth, physiological and piochemistry characteristics of Magnolia wufengensis
  Wang Yanshuang, Fang Wen, Wang Xintong, Zhao Xiuting, Liao Guoli, Duan Jie, Ma Lüyi
  2020, 42(1): 35-45. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190225
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of growth retardants on anatomy and non-structural carbohydrates of chestnut leaves
  Zhang Yichi, Guo Sujuan, Sun Chuanhao
  2020, 42(1): 46-53. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20180437
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of different filter algorithms on deriving leaf area index (LAI)
  Liang Yongqi, Li Mingze, Yang Ruixia, Geng Tong, Li Huan
  2020, 42(1): 54-64. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20180268
  Abstract FullText HTML PDF
  Estimation of above-ground carbon density of arbor forest in Zhejiang Province of southern China based on ZY-3 satellite multispectral image
  Zheng Dongmei, Wang Haibin, Xia Chaozong, Chen Jian, Hou Ruiping, Hao Yuelan, An Tianyu
  2020, 42(1): 65-74. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20180351
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of water and fertilizer coupling on soil nitrogen, fine root distribution and biomass of Populus tomentosa
  Liu Feng, Xi Benye, Dai Tengfei, Yu Jinglin, Li Guangde, Chen Yushan, Wang Jie, Jia Liming
  2020, 42(1): 75-83. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190222
  Abstract FullText HTML PDF
  Changes of inorganic nitrogen in the leachates of urban forest soil and its soil nitrogen under the irrigation of different mass concentrations of ammonium nitrogen: taking Harbin City of northeastern China as an example
  Duan Wenjing, Duan Wenbiao, Chen Lixin, Shen Hailong, Mu Yu, Han Donghui
  2020, 42(1): 84-93. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20180193
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of the conversion time of cropland into forestry on soil physical properties in loess area of western Shanxi Province of northern China
  Liu Junting, Zhang Jianjun, Sun Ruoxiu, Li Liang
  2020, 42(1): 94-103. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20180376
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation of soil quality in iron tailing ore wastelands of various reclamation periods
  Wang Anning, Liu Gechang, Xu Xuehua, Li Xiaogang, Li Yuling
  2020, 42(1): 104-113. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20180240
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of mixing sand on unconfined compressive strength of soil in collapsing gully
  Huang Qiannan, Zhang Xiaoming, Wei Jie, Zhang Ziyou, Hu Jie
  2020, 42(1): 114-120. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20180235
  Abstract FullText HTML PDF
  Characterization and distribution rule of quebrachitol in Hippophae rhamnoides
  Tao Cui, Wang Jie, Yao Yujun, Han Xue, Lü Zhaolin
  2020, 42(1): 121-126. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190200
  Abstract FullText HTML PDF
  Urban forest construction based on ecosystem service function improvement in warm temperate semi-humid areas
  Ge Yunyu, Xin Boyu, Li Xiong
  2020, 42(1): 127-141. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20180433
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study on in situ monitoring of the evolution law of cracks in wood components with transverse cracks based on acoustic emission and image correlation
  Tu Juncheng, Zhao Dong, Zhao Jian
  2020, 42(1): 142-148. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190276
  Abstract FullText HTML PDF
  Variation of microscopic morphology and chemical composition of marigold stalk
  Yang Guochao, Wang Nan, Huang Xinxin, Geng Yaru, Liu Jing, Zhang Qiuhui
  2020, 42(1): 149-156. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190311
  Abstract FullText HTML PDF