Advanced search

  column
  Application strategies for GLCM textures from very high spatial resolution optical imagery over subtropical plantations
  Li Ronghui, Chen Ling, Wu Mingjing, Yu Xiaolong, Zhao Xiuhai
  2021, 43(1): 1-9. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200139
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on forest fire smoke detection technology based on video region dynamic features
  Liu Changchun, Liu Pengju, Ji Yeyun
  2021, 43(1): 10-19. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200049
  Abstract FullText HTML PDF
  Quantitative analysis of spatial structural characteristics of broadleaved Korean pine forest based on Voronoi diagram
  Song Yuhan, Zhang Chen, Cai Tijiu, Ju Cunyong
  2021, 43(1): 20-26. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200056
  Abstract FullText HTML PDF
  Seasonal dynamics of energy distribution in urban forest ecosystem of Beijing
  Cui Wanjing, Hou Wei, Yang Ruizhi, Zhao Yunjie
  2021, 43(1): 27-36. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190392
  Abstract FullText HTML PDF
  Expansin gene family in association with the genome differentiation of Salix matsudana
  Yang Ruixia, Yin Peng, Liu Xiao, Wang Yan, Liu Jiafu, Xu Jichen
  2021, 43(1): 37-48. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200216
  Abstract FullText HTML PDF
  Survival pressure of endangered species Phellodendron amurense
  Wang Yongteng, Huang Zhihao, Wang Jun, Zhang Tong, Lang Lihua, Sun Guoming, Cui Guofa
  2021, 43(1): 49-57. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200130
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of thinning intensity on the growth of interplanting broadleaved trees under Pinus massoniana plantation
  Chen Beibei, Jiang Jun, Lu Yuanchang, Liu Xianzhao, Jia Hongyan, Ming Angang, Zhang Xianqiang
  2021, 43(1): 58-65. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200086
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of photosynthesis on soil respiration of Quercus variabilis plantation in southern Taihang Mountain of northern China
  Wang Xin, Tong Xiaojuan, Zhang Jinsong, Meng Ping, Xie Han, Hu Haiyang, Li Jun
  2021, 43(1): 66-76. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200010
  Abstract FullText HTML PDF
  Soil infiltration characteristics and influencing factors of Robinia pseudoacacia plantation in the loess gully region of western Shanxi Province, northern China
  Cui Yanhong, Bi Huaxing, Hou Guirong, Wang Ning, Wang Shanshan, Zhao Danyang, Ma Xiaozhi, Yun Huiya
  2021, 43(1): 77-87. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200122
  Abstract FullText HTML PDF
  Soil nutrients and ecostoichiometric characteristics of different plantations in the alpine region of the Loess Plateau
  Liu Ruosha, Wang Dongmei
  2021, 43(1): 88-95. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200149
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction and its function analysis of RNA interference vector of cytochrome cyp-13A11 gene in Bursaphelenchus xylophilus
  Sheng Dongping, Zhang Xiaoyang, Feng Mengting, Ye Jianren, Qiu Xiuwen
  2021, 43(1): 96-102. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200025
  Abstract FullText HTML PDF
  Distribution characteristics of commercial facilities around the comprehensive parks in 23 districts of Tokyo
  Hu Shengjie, Chen Hongyu, Li Xiong
  2021, 43(1): 103-118. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200043
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of moisture content on curing characteristics of low molecular mass melamine-urea-formaldehyde (MUF) resin by differential scanning calorimetry (DSC) method
  Li Zhonghao, Li Xianjun, Zhang Xiaomeng, Lü Jianxiong, Zhou Chuanling, Xu Kang
  2021, 43(1): 119-126. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200317
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of different extraction methods on extraction effect and functional properties of Korean pine seed oil
  Pan Xiaoli, Wang Fengjuan, Zhang Na, Guo Qingqi
  2021, 43(1): 127-135. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200109
  Abstract FullText HTML PDF
  Preparation and properties of heat-treated poplar wood modified with composite silicon modifier
  Liu Qiangqiang, Lü Wenhua, Shi Yuan, Du Haojia
  2021, 43(1): 136-143. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200266
  Abstract FullText HTML PDF
  A review on mass distribution of active components from Hippophae rhamnoides fruits
  Lü Zhaolin, Yuan Weiqiong, Zhang Bolin, Xing Guoliang
  2021, 43(1): 144-152. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200236
  Abstract FullText HTML PDF