Advanced search

  column
  Development of SNP molecular markers of Pinus bungeana based on SLAF-seq technology
  Tian Qian, Liu Shuangwei, Niu Shihui, Li Wei
  2021, 43(8): 1-8. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200211
  Abstract FullText HTML PDF
  Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of hybrid sweetgum embryogenic callus
  Jiang Shuaifei, Cui Ying, Zhao Ruirui, Qi Shuaizheng, Kong Lisheng, Zhao Jian, Li Shanshan, Zhang Jinfeng
  2021, 43(8): 9-17. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210032
  Abstract FullText HTML PDF
  Biomass allocation and its allometric growth of Pinus yunnanensis seedlings of different families
  Li Yaqi, Sun Jiwei, Li Jiangfei, Wang Dan, Chen Shi, Xu Yulan, Cai Nianhui
  2021, 43(8): 18-28. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200142
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparison of crown width models and estimation methods of natural spruce fir forest in Jingouling Forest Farm of northeastern China
  Zhou Zeyu, Fu Liyong, Zhang Xiaohong, Zhang Huiru, Lei Xiangdong
  2021, 43(8): 29-40. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210134
  Abstract FullText HTML PDF
  Seedling dynamics and environmental driving factors of coniferous and broadleaved mixed forest in Jiaohe, Jilin Province of northeastern China
  Li Guannan, Zhang Chunyu, Zhao Xiuhai
  2021, 43(8): 41-49. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200356
  Abstract FullText HTML PDF
  Soil fertility quality evaluation of pure and mixed Larix principis-rupprechtii forests in Saihanba, Hebei Province of northern China
  Chang Xu, Qiu Xincai, Liu Xin, Peng Daoli, Cheng Shun
  2021, 43(8): 50-59. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210189
  Abstract FullText HTML PDF
  Hydrological effects of litter and soil layers of Larix kaempferi plantation in subtropical regions
  Sun Yongkang, Tang Jingming, Wang Yi
  2021, 43(8): 60-69. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200259
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of tending and thinning on non-structural carbon and stoichiometric characteristics of Pinus yunnanensis
  Wang Lina, Wu Junwen, Dong Qiong, Shi Zhuogong, Hu Haocheng, Wu Danzi, Li Luping
  2021, 43(8): 70-82. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210115
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial patterns and impacting factors of leaf potassium content among different functional groups of herbaceous plants across China
  He Yicheng, Tian Dashuan, Wang Jinsong, Fu Yiwen, Wei Xuehong, Li Jingwen
  2021, 43(8): 83-89. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200324
  Abstract FullText HTML PDF
  Selection of herb species for ecological restoration of coal gangue piles in North China
  Zhu Qi, Nie Xinran, Zhang Yong, Hu Zhenqi
  2021, 43(8): 90-97. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200171
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparative study on grinding characteristics of medium density fiberboard based on single grit
  Zhang Jian, Luo Bin, Liu Hongguang, Li Li
  2021, 43(8): 98-106. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210182
  Abstract FullText HTML PDF
  Vibration mode of Guzheng resonance panel with whole board structure
  Ge Ying, Zhang Yuanting, Wan Ke, Miao Yuanyuan, Li Yixiang, Tian Mingliang, Guo Linjie, Liu Zhenbo
  2021, 43(8): 107-116. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210136
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of very volatile organic compounds (VVOC) and odor emission from decorative particleboard
  Liu Ming, Shen Jun, Wang Weidong, Xu Wang, Wang Huiyu
  2021, 43(8): 117-126. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210152
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental and numerical investigation of steel-timber composite beams under concentrated load
  Zhang Ye, Xu Feiyang, Yang Hongda, Meng Xinmiao, Gao Ying
  2021, 43(8): 127-136. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210135
  Abstract FullText HTML PDF
  Estimation of forest aboveground biomass by remote sensing
  Tian Xiaomin, Zhang Xiaoli
  2021, 43(8): 137-148. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200166
  Abstract FullText HTML PDF