Advanced search

  column
  Individual tree mortality model for hybrid larch young plantations based on mixed effects
  Wang Tao, Dong Lihu, Li Fengri
  2018, 40(10): 1-10. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170437
  Abstract FullText HTML PDF
  Influence of thinning intensity on canopy structure and light environment inside Larix gmelinii secondary forest
  Guan Huiwen, Dong Xibin
  2018, 40(10): 11-23. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180021
  Abstract FullText HTML PDF
  Seasonal variations of leaf nutrient element concentrations and their stoichiometric characteristics in Fraxinus mandshurica plantations
  Wang Shuli, Hao Yuzhuo, Zhou Lei, Wu Hui
  2018, 40(10): 24-33. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180170
  Abstract FullText HTML PDF
  Response to light intensity of Torreya fargesii in two kinds of tree age
  Gao Lan, Yue Jiaxing, Zhang Wen, Wu Jiaojiao, Tian Qiuling, Liu Yun
  2018, 40(10): 34-42. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180208
  Abstract FullText HTML PDF
  Genetic structure analysis of Pinus sylvestris var. mongolica under different geographical environments
  Miao Yubo, Fang Pan, Yang Zhiheng, Zhu Xiaomei, Gao Qiong, Liu Yang, Li Wei
  2018, 40(10): 43-50. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170438
  Abstract FullText HTML PDF
  Genetic structure and geographic system of geographical population of Pinus tabuliformis mountain range based on SSR in Shanxi Province of northern China
  Wu Wenbin, He Kuaikuai, Di Hao, Niu Shihui, Ma Yanguang, Zhang Zijie, Li Yue
  2018, 40(10): 51-59. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180057
  Abstract FullText HTML PDF
  Expression profiles and regulation of FT/TFL1-like genes in Pinus tabuliformis
  Liu Yang, Li Bangtong, Du Guihua, Huang Dongxu, Zhou Xianqing, Niu Shihui, Li Wei
  2018, 40(10): 60-66. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180040
  Abstract FullText HTML PDF
  Collection and genetic diversity analysis of wild germplasm in Salix matsudana
  Yu Zhenxu, Qin Guanghua, Song Yumin, Qiao Yuling, Jiang Yuezhong, Wang Huatian
  2018, 40(10): 67-76. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170330
  Abstract FullText HTML PDF
  Manufacturing process and hydrological characteristics of ecological mulching mats made from green waste
  Qu Bingpeng, Sun Xiangyang, Li Suyan, Zhang Hua, Wang Xinyu, Xiong Kaiyi, Yun Binghui
  2018, 40(10): 77-85. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170465
  Abstract FullText HTML PDF
  Population dynamics of natural regeneration of rattan in secondary lowland rain forest in Hainan Island, southern China
  Peng Chao, Liu Guanglu, Fan Shaohui, Qi Lianghua, Su Haoran, Hu Xuan, Xu Ruijing
  2018, 40(10): 86-94. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180213
  Abstract FullText HTML PDF
  Simulation of surface fire behavior of Pinus tabuliformis forest in Ming Tombs Forest Farm in Beijing
  Han Mei, Wen Peng, Xu Huimin, Zhang Yongfu, Li Weike, Liu Xiaodong
  2018, 40(10): 95-101. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180249
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on habitat-type urban forest construction strategy in Beijing in the background of "leave blank space and increase green space"
  Zhao Renjing, Ge Xiaoyu, Li Xiong
  2018, 40(10): 102-114. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180187
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of density, shrub-herb coverage and trunk shape on the in-forest patch index of planted Pinus tabuliformis forests
  Li Ping, Mao Bin, Xu Lijuan, Wu Ju, Liu Haixuan, Xu Chengyang
  2018, 40(10): 115-122. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180067
  Abstract FullText HTML PDF
  Mechanical performance of CLT wall-to-floor joints with T connector
  Jia Yuan, Qiao Jing, Zhang Jianan, Diao Yue, Gao Ying
  2018, 40(10): 123-130. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180243
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimization design and obstacle-crossing performance analysis of forest parallel articulated chassis
  Zhao Ke, Liu Jinhao, Huang Qingqing, Sun Hao, Wang Dian
  2018, 40(10): 131-140. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180179
  Abstract FullText HTML PDF