Advanced search

  column
  Transcriptome analysis of gene expression profiling in the suspension cells of Populus tomentosa treated by histone deacetylase inhibitor TSA
  Zhang Yongzhuo, Liu Yalin, Lu Hai, Li Hui
  2018, 40(9): 1-14. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180158
  Abstract FullText HTML PDF
  Establishment of protein differential expression map of Tamarix hispida leaves under NaHCO3 stress
  Suo Huiying, Liu Jing, Qu Guanzheng, Zheng Mi, Li Ying
  2018, 40(9): 15-24. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180200
  Abstract FullText HTML PDF
  Modeling the suitable areas and ecological characteristics of Sorbus alnifolia using DIVA-GIS software
  Qiu Jing, Zhu Hong, Chen Xin, Tang Gengguo
  2018, 40(9): 25-32. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180162
  Abstract FullText HTML PDF
  Intraspecific and interspecific competition of Larix olgensis plantations in different age groups
  Luo Mei, Chen Shaozhi
  2018, 40(9): 33-44. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180126
  Abstract FullText HTML PDF
  Plant diversity of different forestland in the loess region of western Shanxi Province, northern China
  Zhao Yao, Wang Baitian
  2018, 40(9): 45-54. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180091
  Abstract FullText HTML PDF
  Potential fire behavior and canopy hazard index of main coniferous forests in Beijing mountain area
  Tao Changsen, Niu Shukui, Chen Feng, Li Lianqiang, Chen Ling, Zhang Peng
  2018, 40(9): 55-62. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180109
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of different nitrogen forms and ratios on growth of male Populus tomentosa seedlings
  Chang Xiaochao, Liu Yong, Li Jinyu, Li Shian, Sun Minghui, Wan Fangfang, Zhang Jin, Song Xiehai
  2018, 40(9): 63-71. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180178
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of plant functional traits and leaf economics spectrum to urban thermal environment
  Zhu Jiyou, Yu Qiang, Liu Yapei, Qin Guoming, Li Jinhang, Xu Chengyang, He Weijun
  2018, 40(9): 72-81. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180132
  Abstract FullText HTML PDF
  Developing portable system for measuring diameter at breast height
  Sun Linhao, Fang Luming, Tang Lihua, Liu Jiangjun
  2018, 40(9): 82-89. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180102
  Abstract FullText HTML PDF
  Site condition classification based on remote sensing technology of unmanned aerial vehicle in abandoned quarry
  Ma Deli, Sun Yongkang, Yang Jianying, Shi Changqing, Zhang Yan, Zhang Chunyu
  2018, 40(9): 90-97. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180051
  Abstract FullText HTML PDF
  Vegetation phenology dynamic and its responses to meteorological factor changes in the Mu Us Desert of northern China
  Zhu Yakun, Qin Shugao, Zhang Yuqing, Zhang Jutao, Shao Yanying, Gao Yan
  2018, 40(9): 98-106. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180020
  Abstract FullText HTML PDF
  Adaptability of landscape tree species response to climate change in Shanghai within the past 55 years
  Liu Ming, Zhang Deshun
  2018, 40(9): 107-117. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180113
  Abstract FullText HTML PDF
  Degradation of polymeric proanthocyanidin from larch bark catalyzed by resin and antioxidant activity
  Jiang Guiquan, Zhang Zhuorui, Zhang Shimeng, Ren Xuanbai, Pang Jiuyin
  2018, 40(9): 118-126. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180124
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on thermal response characteristics of domestic Quercus variabilis cork
  Zang Xiaorong, Mu Jun, Zhang Xinyu, Lai Zongyuan, Chu Demiao
  2018, 40(9): 127-133. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180212
  Abstract FullText HTML PDF