Advanced search

  column
  Evaluation of salt tolerant performance of BpCHS3 transgenic plants in Betula platyphylla
  Jiang Jing, Li Xiaoyuan, Wang Chu, Wang Fang, Jiang Jing
  2019, 41(4): 1-7. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180224
  Abstract FullText HTML PDF
  Cloning and expression analysis of PwPEBP gene and promoter sequence in Picea wilsonii
  Li Xingfen, Miao Yahui, Sun Yongjiang, Zhang Mengjuan, Zhang Lingyun
  2019, 41(4): 8-20. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180344
  Abstract FullText HTML PDF
  N-variate distribution and its annotation on forest spatial structural parameters: a case study of Quercus aliena var. acuteserrata natural mixed forest in Xiaolong Mountains, Gansu Province of northwestern China
  Zhang Ganggang, Liu Ruihong, Hui Gangying, Zhang Gongqiao, Zhao Zhonghua, Hu Yanbo
  2019, 41(4): 21-31. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180228
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of photosynthetic models on the calculation results of photosynthetic response parameters in Sapindus mukorossi leaves
  Zhang Yunqi, Gao Shilun, Wei Xingbiao, Shi Wenhui, Ma Zhong, Su Shuchai
  2019, 41(4): 32-40. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180163
  Abstract FullText HTML PDF
  Biomass allocation and allometry of Pinus yunnanensis seedlings from different provenances
  Li Xin, Li Kun, Duan Anan, Cui Kai, Gao Chengjie
  2019, 41(4): 41-50. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180371
  Abstract FullText HTML PDF
  Habitat suitability assessment of Taxus cuspidate
  Chen Jie, Long Ting, Yang Lan, Wang Yin, Xu Chao, Li Jingwen
  2019, 41(4): 51-59. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180408
  Abstract FullText HTML PDF
  Forest water use efficiency in Qianyanzhou based on Biome-BGC model, Jiangxi Province of eastern China
  Wen Yongbin, Han Hairong, Cheng Xiaoqin, Li Zuzheng
  2019, 41(4): 69-77. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190001
  Abstract FullText HTML PDF
  Time lag between soil respiration and soil temperature in a Robinia pseudoacacia plantation in the south of the Taihang Mountains
  Xu Yixuan, Tong Xiaojuan, Zhang Jinsong, Meng Ping, Li Jun
  2019, 41(4): 78-87. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180398
  Abstract FullText HTML PDF
  PLFA analysis of soil microorganism under Robinia pseudoacacia and Pinus tabuliformis plantation in loess area
  Wei Anqi, Wei Tianxing, Liu Haiyan, Wang Sha
  2019, 41(4): 88-98. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180287
  Abstract FullText HTML PDF
  Screening and identification of actinomycetes for biological control of Bursaphelenchus xylophilus and preliminary study on their toxicity factors
  Huang Bingfen, Chen Junmei, Li Wenpeng, Song Xilei, Wang Bowen, Zhang Cheng, Zhao Suya, Niu Qiuhong
  2019, 41(4): 99-106. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180302
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparison in plant diversity in Haikou, Sanya and Wenchang cities of Hainan Province, southern China
  He Rongxiao, Yang Fan, Yan Pengbo, Wei Jiayu
  2019, 41(4): 107-115. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180315
  Abstract FullText HTML PDF
  Evolutionary driving mechanism of greenspace in central Beijing City based on the PLSR model
  Li Fangzheng, Xie Shuang, Li Xiong
  2019, 41(4): 116-126. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180250
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimization of preparation process of birch veneer/glass fiber composite
  Lin Bin, Zhai Xueyong, Li Rui, Sun Lipeng, Zhang Yuanting, Yin Yuxue, Liu Zhenbo
  2019, 41(4): 127-135. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190049
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparative study on physical mechanic properties of Phyllostachys edulis in different latitudes
  Zhang Wenbo, Fei Benhua, Tian Genlin, Hu Tao, Yue Xianghua, Chang Yanting, Jiang Zehui
  2019, 41(4): 136-145. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180245
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on image recognition of five bark texture images based on deep learning
  Liu Jiazheng, Wang Xuefeng, Wang Tian
  2019, 41(4): 146-154. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180242
  Abstract FullText HTML PDF
  Population structure and spatial distribution point patterns of Tsuga chinensis var. tchekiangensis in Wuyishan Mountain, Jiangxi of eastern China
  Wu Xiuping, Xu Xiaogang, Wang Lu, Li Yao
  2019, 41(4): 60-68. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180309
  Abstract FullText HTML PDF