Advanced search

  column
  Spatial distribution and association of seedlings and saplings in a spruce-fir forest in the Changbai Mountains area of northeastern China
  Shi Mengmeng, Yang Hua, Wang Quanjun, Yang Chao
  2020, 42(4): 1-11. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190071
  Abstract FullText HTML PDF
  Physiological and biochemical properties and growth of Aigeiros clones under cadmium stress
  Yao Junxiu, Chen Ganniu, Li Shanwen, Qiao Yanhui, Zhong Weiguo, Li Qinghua, Dong Yufeng, Wu Dejun
  2020, 42(4): 12-20. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190462
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation on field heat resistance of Sorbus pohuashanensis clonal seedlings introduced from different regions
  Liu Di, Sun Caowen, Wang Lixian, Jia Liming
  2020, 42(4): 21-31. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190266
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of lead and cadmium combined stress on seed germination and seedling growth of mulberry
  Qiao Yong, Zhou Jinxing, Wang Xiaoping
  2020, 42(4): 32-40. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190244
  Abstract FullText HTML PDF
  Forest regeneration of Pinus tabuliformis burned area in Liaoheyuan Nature Reserve of northern China
  Wang Bo, Han Shuwen, Wu Yingda, Niu Shukui, Liu Xiaodong
  2020, 42(4): 41-50. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190315
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of litter extracts from Castanopsis kawakamii natural forest on seed germination and radicle growth of Chinese fir
  Jin Mengran, Wang Zhe, Li Mengjia, Liu Jinfu, He Zhongsheng, Xing Cong, Shi Youwen, Shen Caixia
  2020, 42(4): 51-59. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190292
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of nitrogen application on growth and triterpenoids accumulation of 1-year-old Cyclocarya paliurus
  Zhang Xiaoyan, Li Yufei, Liu Guihua, Xu Zaoshi, Deng Bo
  2020, 42(4): 60-68. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190294
  Abstract FullText HTML PDF
  Overexpression of LpNAC6 gene in Lilium pumilum enhancing salt tolerance in transgenic tobacco
  Liu Bin, Cao Shangjie, Wang Ying, Cui Ying, Yue Hua, Zhang Yanni
  2020, 42(4): 69-79. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190342
  Abstract FullText HTML PDF
  Anatomical characteristics and adaptability plasticity of Qiongzhuea tumidinoda stalk under different soil water and nutrient conditions
  Wu Yiyuan, Dong Wenyuan, Liu Pei, Zhang Mengnan, Xie Zexuan, Tian Fakun
  2020, 42(4): 80-90. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190290
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of Syringa pinnatifolia var. alanshanica on soil physicochemical properties, enzyme activities and microbial diversity
  Wang Tao, Guo Yang, Su Jianyu, Xu Chunyan
  2020, 42(4): 91-101. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20180365
  Abstract FullText HTML PDF
  Landscape pattern change and its influencing factors of sand-binding vegetation
  Gao Yan, Zhang Yuqing, Qin Shugao, Zhang Jutao, Liu Zhen
  2020, 42(4): 102-112. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190061
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis on spatiotemporal trend of drought in the Central Asia region during 1901−2015 based on SPEI
  Wei Wei, Wang Baitian, Zhang Kebin
  2020, 42(4): 113-121. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190055
  Abstract FullText HTML PDF
  Floral town construction model under multi-participation approach in Japan
  Ma Jia, Li Xiong
  2020, 42(4): 122-131. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190078
  Abstract FullText HTML PDF
  Assessment on socio-ecosystem vulnerability in shallow mountain area of Beijing under climate change background
  Shi Yao, Li Jiayi, Gao Na, Zheng Xi
  2020, 42(4): 132-141. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190091
  Abstract FullText HTML PDF
  Numerical simulation of the safety influence of defects on Qijia-beams of ancient timber building
  Ou Zina, Zhang Houjiang, Guan Cheng
  2020, 42(4): 142-154. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190328
  Abstract FullText HTML PDF
  Flame retardant properties of phytic acid and melamine treated wood
  Wu Yuhui, Zhang Shaodi, Ren Zizhong, Wang Mingzhi
  2020, 42(4): 155-161. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190406
  Abstract FullText HTML PDF
  2020, 42(4): 162-162.
  Abstract FullText HTML PDF