Advanced search

  column
  Establishment of remote sensing based model to estimate the aboveground biomass of Pinus densata for permanent sample plots from national forestry inventory
  Zhang Jialong, Xu Hui
  2020, 42(7): 1-11. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190394
  Abstract FullText HTML PDF
  Predicting model construction of single tree DBH of Picea schrenkiana in Xinjiang of northwestern China based on mixed effects model
  Chen Guodong, Du Yan, Ding Peiyan, Guo Kexin, Yin Zhongdong
  2020, 42(7): 12-22. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190236
  Abstract FullText HTML PDF
  Crown width prediction models for Larix olgensis and Fraxinus mandshurica mixed plantations
  He Mengying, Dong Lihu, Li Fengri
  2020, 42(7): 23-32. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190250
  Abstract FullText HTML PDF
  Tobacco overexpression Populus tomentosa mitochondria ascorbate peroxidase improving stress resistance
  Wang Bing, Cheng Ziyi, Zhang Lei, Zhao Zhijing, Lu Hai, Liu Di
  2020, 42(7): 33-39. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190390
  Abstract FullText HTML PDF
  Core germplasm construction of Populus tomentosa based on the fluorescent SSR markers
  Mao Xiuhong, Zhu Shili, Li Shanwen, Hua Hui, Tian Shuyong, Zhong Weiguo, Dong Yufeng, An Xinmin
  2020, 42(7): 40-47. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190413
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis on phenotypic variation and germplasm resource selection of wild Amygdalus mira in Tibet of southwestern China
  Wei Liping, Han Yanying, Dabuqiong, Gong Wenfeng, Deng Gongfu, Hu Jie
  2020, 42(7): 48-57. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190422
  Abstract FullText HTML PDF
  Genetic structure of populations and introgression of three Quercus species in mountainous area of Beijing
  Gao Jipeng, Qin Ling, Cao Qingqin, Fang Kefeng, Tian Yelin
  2020, 42(7): 58-67. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190402
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of rainfall reduction on litter leaf decomposition of Pinus tabuliformis plantation
  Du Linyao, Liu Qianhui, Shen Xuanxuan, Wang Qitong, Wang Yilin, Zhang Feng, Yu Haiqun, Jia Xin
  2020, 42(7): 68-76. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190211
  Abstract FullText HTML PDF
  Seasonal dynamics of functional diversity of soil microbial communities in Castanopsis kawakamii forest gaps
  Wang Xuelin, Liu Jinfu, He Zhongsheng, Wu Zeyan, Jiang Lan, Zhu Jing, Xing Cong, Gu Xinguang
  2020, 42(7): 77-88. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200052
  Abstract FullText HTML PDF
  Tamarix ramosissima changes the responses of root morphology of Populus euphratica seedlings to various soil water and salinity conditions
  Lei Shanqing, Wang Wenjuan, Xu Yixin, Wang Yuchen, Chen Lijun, Du Zhiqiang, Li Jingwen
  2020, 42(7): 89-97. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190441
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamics of water use efficiency of Artemisia ordosica leaf in growing season in response to environmental factors in Yanchi, Ningxia of northwestern China
  Zhou Wenjun, Zha Tianshan, Jia Xin, Tian Yun, Wei Tengzhou, Jin Chuan
  2020, 42(7): 98-105. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190206
  Abstract FullText HTML PDF
  Fertility analysis and 2n gametes induction of Lilium FA hybrids ‘Jiaoyang’ in short growth period
  Piao Meiling, Jia Guixia, Zhang Dongmei
  2020, 42(7): 106-112. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190425
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction of urban and rural ecological network in Yanqing District of Beijing based on MSPA model
  Kong Yang, Wang Siyuan
  2020, 42(7): 113-121. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190271
  Abstract FullText HTML PDF
  Wind resistance of 25 landscape tree species in coastal area of Shanghai
  Zhang Deshun, Li Keke, Li Linglu, Zhang Liyao, Liu Ming
  2020, 42(7): 122-130. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190253
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of styrene-acrylic emulsion doping on the properties of geopolymer wood adhesives
  Ma Su, Zhen Jin, Wang Jiayu, Zhang Derong, Yu Zhiming, Tang Ruilin, Zhang Yang
  2020, 42(7): 131-139. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200019
  Abstract FullText HTML PDF
  Film properties of waterborne paint based on Fraxinus mandshurica substrate
  Huang Quanfei, Huang Yanhui, Zhang Wei, Lin Xinyu, Wang Xuecong
  2020, 42(7): 140-146. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200088
  Abstract FullText HTML PDF