Advanced search

  column
  Development of individual-tree diameter increment model for natural Larix gmelinii forests based on climatic factors
  Yang Xin, Wang Jianjun, Du Zhi, Wang Wenwen, Meng Jinghui
  2022, 44(8): 1-11. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210353
  Abstract FullText HTML PDF
  Transcriptome analysis of regeneration process of primary cell wall in xylem protoplast of Betula platyphylla
  Zheng Jie, Yu Ying, He Zhuoxi, Lu Mingyuan, Sun Yu, Yin Tianlong, Wang Chao
  2022, 44(8): 12-22. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200376
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of potassium deficient stress on growth and physiological characteristics of walnut seedlings
  Huang Xiaohui, Wu Jiaojiao, Feng Dalan, Sun Xiangyang
  2022, 44(8): 23-30. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210020
  Abstract FullText HTML PDF
  Activity analysis of different length fragments of walnut JrTT1-1 promoter in response to drought stress
  Xie Muhong, Li Wenkai, Zhang Zhaolong, Cui Maokai, Wang Yi, Sun Yawei, Yang Guiyan
  2022, 44(8): 31-38. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210126
  Abstract FullText HTML PDF
  Windproof effect of Robinia pseudoacacia forest in different forest belts
  Jin Zihao, Wang Jingxue, Ren Yifan, Zhang Xiao, Ji Xiaodong
  2022, 44(8): 39-47. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210550
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation on plant diversity in urbanization area of Beijing City
  Liu Hao, Cui Yueming, Wang Lei, Zhang Danke, Liu Xuehua, Zhang Gangmin
  2022, 44(8): 48-55. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210257
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of thinning on canopy characteristics and potential crown fire behavior of Platycladus orientalis in Xishan Forest Farm of Beijing
  Gao Min, Ren Yunmao, Zhou Xiaodong, Chen Sifan, Gao Yu, Wang Huijuan, Gu Ze, Liu Xiaodong
  2022, 44(8): 56-65. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210455
  Abstract FullText HTML PDF
  Ecological restoration effect evaluation of Zhangxuan iron tailings in Hebei Province of northern China under different vegetation patterns
  Li Ruipeng, Shi Changqing, Yang Jianying, Shi Lili, Wei Guangkuo, Liu Yun, Yan Sheng
  2022, 44(8): 66-76. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210538
  Abstract FullText HTML PDF
  Scanning electron microscope observation on the structure and sensilla of the mouthparts of two species of Dioryctria larvae (Lepidoptera: Pyralidae)
  Zhuang Yutong, Yang Yunzhao, Chen Ruting, Luo Yuxin, Chi Defu
  2022, 44(8): 77-87. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210269
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of micro-topography on soil organic carbon and total nitrogen in mixed spruce-fir-broadleaf forest
  Zhao Han, Wang Haiyan, Luo Peng, Du Xue, Zou Jiahe, Fu Liyong, Lei Xiangdong
  2022, 44(8): 88-97. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210237
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of mulching on fungal diversity and community structure in urban exposed soil
  Fan Zhihui, Li Suyan, Sun Xiangyang, Qu Bingpeng, Zheng Yi, Zhou Wei, Du Tiantian
  2022, 44(8): 98-106. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210129
  Abstract FullText HTML PDF
  Bending properties and damage evolution characteristics of high-intensity microwave treated radiata pine lumber
  Xing Xuefeng, Li Shanming, Jin Juwan, Lin Lanying, Zhou Yongdong, Fu Feng
  2022, 44(8): 107-116. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220095
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of surfactant content on the surface wettability of medium density fiberboard modified by paraffin emulsion
  Yang Meng, Wang Wang, Luo Wensheng, Ma Erni
  2022, 44(8): 117-124. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220132
  Abstract FullText HTML PDF
  Technology optimization and properties of Chinese fir plantation wood strengthened by silica and magnesium gel
  Wang Yan, Zhang Yuan, Li Ping, Yuan Guangming, Li Xingong, Wang Xiangjun, Zuo Yingfeng
  2022, 44(8): 125-133. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220074
  Abstract FullText HTML PDF
  Review on realistic forest modeling methods
  Huai Yongjian, Meng Qingkuo, Chen Yuanyuan, Ma Tianrong, Xu Haifeng, Nie Xiaoying
  2022, 44(8): 134-146. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210544
  Abstract FullText HTML PDF