Advanced search

  column
  A comparative analysis on hyperspectral land-cover classification based on frequency spectrum and spectral characteristics
  Zhang Ying, Zhang Xiaoli, Li Hongzhi, Liu Huiling
  2018, 40(7): 1-8. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170342
  Abstract FullText HTML PDF
  Change of tree species composition in green area of residential quarter within the Fifth Ring in Beijing from 2006 to 2016
  Li Xi, Qie Guangfa, Jiang Shasha, Zhang Zhe, Li Mingxia
  2018, 40(7): 9-17. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170381
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of topographic sites on the community structure and species diversity of karst forest in Maolan, Guizhou Province of southwestern China
  Qin Suitao, Long Cuiling, Wu Bangli
  2018, 40(7): 18-26. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170466
  Abstract FullText HTML PDF
  Climatological response of radial growth for Pinus sylvestris var. mongolica to drought in Hulun Buir Sandland, Inner Mongolia of northern China
  Zhang Xiao, Pan Leilei, Semyung Kwon, Liu Yanshu, Yang Xiaohui, Shi Zhongjie
  2018, 40(7): 27-35. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170467
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics of organic carbon content of leaf-litter-soil system in Pinus sylvestris var. mongolica plantations
  Ren Yue, Gao Guanglei, Ding Guodong, Zhang Ying, Park Kihyung, Guo Mishan, Cao Hongyu
  2018, 40(7): 36-44. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180138
  Abstract FullText HTML PDF
  Geographic variation of growth traits in early stage for Melia azedarach among different provenances
  He Xia, Deng Cheng, Yang Jiaqi, Zhang Deng, Zhang Mengjie, Liao Boyong, Wang Fang, Chen Xiaoyang
  2018, 40(7): 45-54. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170321
  Abstract FullText HTML PDF
  Microbial and enzyme activities in rhizosphere soil of different forest stand in karst and non karst areas
  Fan Zhouzhou, Lu Shuyu, Wang Jiao, Guo Dongchu, Pang Danbo, Zhou Jinxing, Peng Xiawei
  2018, 40(7): 55-61. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180011
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of fresh seaweed bio-enzymatic organic fertilizer on the growth and soil physicochemical properties of Atraphaxis bracteata
  Li Wanjin, Wang Ruoshui, Xiao Huijie, Wang Baitian, Zhang Kebin, Liu Qingqing, Guo Binghan
  2018, 40(7): 62-72. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170269
  Abstract FullText HTML PDF
  Causes and dynamic characteristics of debris flow disaster in Longtangou Watershed, Miyun County of Beijing
  Zhang Yixin, Ma Chao, Yang Hailong, Ni Shubin
  2018, 40(7): 73-84. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170350
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction of ecological security patterns based on ecological red line in Erhai Lake Basin of southwestern China
  Li Weijia, Ma Lin, Zang Zhenhua, Gao Jian, Li Junqing
  2018, 40(7): 85-95. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170074
  Abstract FullText HTML PDF
  Numerical classification of peony cultivars based on flower color phenotype
  Wang Yujiao, Gao Lan, Yang Yong, Yu Xiaonan
  2018, 40(7): 96-103. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170391
  Abstract FullText HTML PDF
  Physical and mechanical properties of Robinia pseudoacacia wood in artificial forests
  Sun Heng, Ji Xiaodong, Zhao Honghua, Yang Maolin, Cong Xu
  2018, 40(7): 104-112. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180030
  Abstract FullText HTML PDF
  Fabrication and characterization of multilayer transparent wood of different species
  Qin Jiankun, Bai Tian, Shao Yali, Zhao Xin, Li Shuai, Hu Yingcheng
  2018, 40(7): 113-120. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180137
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of thermal treatment on deformation fixation and properties of surface densified wood
  Liu Dandan, Guan Huiyuan, Huang Qiongtao
  2018, 40(7): 121-128. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180175
  Abstract FullText HTML PDF