Advanced search

  column
  Pathway and method of forest health assessment using remote sensing technology
  Luo Youqing, Liu Yujie, Huang Huaguo, Yu Linfeng, Ren Lili
  2021, 43(9): 1-13. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210107
  Abstract FullText HTML PDF
  Latent infection of pine wilt disease
  Li Yongxia, Chen Youwu, Wang Xuan, Liu Zhenkai, Zhu Tangjun, Zhang Xingyao
  2021, 43(9): 14-18. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210218
  Abstract FullText HTML PDF
  Colonization of Trichoderma hamatum and Bacillus subtilis in rhizosphere soil of walnut
  Han Changzhi, Zhou Yin
  2021, 43(9): 19-24. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200285
  Abstract FullText HTML PDF
  Deletion mutations and its phenotypic analysis of two-component genes in Lonsdalea populi
  Chen Xiaomeng, Wang Yuechen, Chai Xuying, Li Aining, Wang Yonglin
  2021, 43(9): 25-37. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210007
  Abstract FullText HTML PDF
  Prokaryotic expression, polyclonal antibody preparation and expression pattern analysis of venom-allergen proteins from Bursaphelenchus xylophilus
  Feng Yuqian, Wang Xuan, Li Dongzhen, Zhang Wei, Li Yongxia, Zhang Xingyao
  2021, 43(9): 38-50. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210202
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of insect resistance ability of the serine protease inhibitor PtrSPI from Populus tomentosa
  Yu Wenjing, Yang Shuai, Huang Ying, Diao Guiping
  2021, 43(9): 51-58. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210163
  Abstract FullText HTML PDF
  Prediction and analysis of the global suitability of Lymantria dispar based on MaxEnt
  Wang Yanjun, Gao Tai, Shi Juan
  2021, 43(9): 59-69. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200416
  Abstract FullText HTML PDF
  Functional analysis of BRLZ motif of the transcription factor CfHac1 in Colletotrichum fructicola
  Li Sizheng, Yao Quan, Li He
  2021, 43(9): 70-76. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210087
  Abstract FullText HTML PDF
  Homology modeling of the odorant binding protein TjapOBP1 of Thecodiplosis japonensis and screening of active odorant molecules
  Zhu Rui, Jiao Jipeng, Sun Huimin, Wu Haiwei, Tao Jing
  2021, 43(9): 77-86. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210188
  Abstract FullText HTML PDF
  Screening of effector genes of Bursaphelenchus xylophilus and the function of Bx-Hh-grl
  Cao Shuke, Ling Yaming, Wu Hao, Wang Jianan, Xia Rui, Zhang Yue, Li Danlei, Jiang Shengwei, Wang Feng
  2021, 43(9): 87-93. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210002
  Abstract FullText HTML PDF
  Cloning and expression analysis of APN1 gene from Lymantria xylina
  Lin Jiancong, Sun Yue, Liu Yonglong, Wang Jinda, Wang Rong, Zhang Feiping
  2021, 43(9): 94-100. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210186
  Abstract FullText HTML PDF
  Cloning of LdOR2 gene in Lymantria dispar and its behavioral response to CO2 stress
  Wang Jianguo, Wang Jianjun, Cao Chuanwang, Sun Lili
  2021, 43(9): 101-110. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210184
  Abstract FullText HTML PDF
  Morphology and distribution of sensillum on antennal, thoracic and abdominal tegument of Endoclita signifier larva
  Hu Ping, Yang Xiuhao, Yang Zhende
  2021, 43(9): 111-120. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210145
  Abstract FullText HTML PDF
  Feeding choice behavior and mechanism of adult Meliboeus ohbayashii primoriensis
  Cui Yaqin, Zong Shixiang
  2021, 43(9): 121-130. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210172
  Abstract FullText HTML PDF
  Determination of five pyrethroid pesticides in water using on-site DLLME-GC
  Han Wentao, Hu Kejiao, Zhao Wanning, Li Songqing, Lu Pengfei
  2021, 43(9): 131-138. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210075
  Abstract FullText HTML PDF