Advanced search

  column
  Cloning, subcellular localization and expression analysis of telomere genes CcTBP1 and CcPOT1 in ancient Cinnamomum camphora
  Liu Lipan, Yang Aihong, Liu Tengyun, Zhong Yongda, Zhou Hua, Yu Faxin
  2022, 44(12): 1-11. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210179
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics of JAZ gene family of Pinus tabuliformis and identification of functional domain of its interaction with DELLA protein
  Zhang Jingxing, Ma Yanguang, Wang Huili, Liu Hongmei, Li Wei
  2022, 44(12): 12-22. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220027
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction of tissue culture breeding system of Idesia polycarpa “Exuan 1”
  Chen Yaobing, Luo Kai, Li Meidong, Huang Xiufang, Liu Hanzhen, Wang Shuiqing, Chen Shenglin
  2022, 44(12): 23-31. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210116
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial structure characteristics and its evaluation of evergreen broadleaved forest at different growth stages in Lushan Mountain, Jiangxi Province of eastern China
  Yu Xiao, Ouyang Xunzhi, Pan Ping, Deng Wenping, Peng Songli, Zang Hao, Hu Rongrong
  2022, 44(12): 32-40. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210450
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics of aboveground biomass allocation and model construction for loblolly pine in Ji’an Region, Jiangxi Province of eastern China
  Meng Shengwang, Gu Zhenjun, Xiao Pingjiang, Liu Zirong, Yu Jian, Peng Xiaobing, Zhou Guang
  2022, 44(12): 41-51. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210400
  Abstract FullText HTML PDF
  Niche of underground resources of Pinus koraiensis and common broadleaved tree species in broadleaved secondary forest of Xiaoxing’anling Mountains of northeastern China
  Wang Linlin, Cui Xiaoyang
  2022, 44(12): 52-60. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220082
  Abstract FullText HTML PDF
  Morphological characteristics of mound-pit complexes by uprooted trees and its relationship with DBH in natural forest in the south of Xiaoxing’anling Mountains of northeastern China
  Shi Jinyong, Duan Wenbiao, Chen Lixin, Qu Meixue, Wang Yafei, Yang Yongchao, Mu Miaoxian, Zhu Shuaiwei
  2022, 44(12): 61-71. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210499
  Abstract FullText HTML PDF
  Eco-hydrological effects of litter layer in typical artificial forest stands in Xishan Mountain of Beijing
  Dang Yi, Wang Wei, Yu Xinxiao, Jia Guodong, Fan Dengxing
  2022, 44(12): 72-87. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220040
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of growth and soil properties of Chinese pine building timber forest at felling age to stand density
  Wang Ziming, Zhao Mingming, Ren Yunmao, Zhan Jiping, Li Zhiyao, Yu Lixin, Yu Qingjun, Jia Zhongkui
  2022, 44(12): 88-101. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210442
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of nitrogen addition on soil aggregate distribution and carbon and nitrogen contents in alpine meadow
  Yang Jiaming, Hu Jian, Pan Junxiao, Peng Yifei, Wei Chunxue, Wang Jinsong, Tian Dashuan, Zhou Qingping
  2022, 44(12): 102-110. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210439
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on LIM-based simulation of carbon stock baseline scenario in urban trees: taking the green space of a university in Beijing as an example
  Guo Yong, Wei Yunqi, Ouyang Cuiyu
  2022, 44(12): 111-120. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220002
  Abstract FullText HTML PDF
  Water-induced effects of matrix in wood cell wall on cellulose crystalline structure
  Li Yunke, Li Zhenxin, Zhang Yutong, Yi Qirui, Ma Erni
  2022, 44(12): 121-131. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220150
  Abstract FullText HTML PDF
  Properties of wood-based composite phase change heat storage materials with Cu particles to enhance heat conduction
  He Linhan, Ling Kaili, Ren Ruiqing, Chen Yao, Gao Jianmin
  2022, 44(12): 132-141. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220228
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics of spatial ecological network in the Yellow River Basin of northern China
  Liu Wei, Yu Qiang, Pei Yanru, Wu Yingda, Niu Teng, Wang Yifei
  2022, 44(12): 142-152. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210159
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress in macromolecular orientation of lignocellulosic cell wall
  Jin Zhi, Chen Qian, Dai Linxin, Ma Jianfeng
  2022, 44(12): 153-160. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220215
  Abstract FullText HTML PDF