Advanced search

  column
  Spatio-temporal expression of candidate genes PeCFL1 and PeCFL2 in seed hair development of poplar
  Zhong Shanchen, Wu Shu, Wang Li, Su Xiaohua, Zhang Bingyu
  2022, 44(5): 1-7. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200403
  Abstract FullText HTML PDF
  Sequence and functional analysis of mobile mRNAs in the heterologous grafted plants
  Yin Peng, Liu Xiao, Lan Baoliang, Cui Yu, Xu Jichen
  2022, 44(5): 8-18. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210085
  Abstract FullText HTML PDF
  Stand biomass growth model of broadleaved forest with parameter classification in Guangdong Province of southern China
  Huang Jinjin, Liu Xiaotong, Zhang Yiru, Li Haikui
  2022, 44(5): 19-33. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210403
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of thinning on stand diameter structural heterogeneity and growth dominance in spruce-fir forests of Changbai Mountains, northeastern China
  Peng Bolin, Yang Hua, Xie Rong
  2022, 44(5): 34-42. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200401
  Abstract FullText HTML PDF
  Short-term economic benefit analysis under different management modes of Pinus massoniana plantation
  Zhang Kexin, Liu Xianzhao, Lei Xiangdong, Jia Hongyan, Tang Jixin, Guo Hong
  2022, 44(5): 43-54. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210435
  Abstract FullText HTML PDF
  Influence of type and structure on the quality of green space next to houses in residential areas of Beijing
  Guo Xuan, Zhu Jiyou, Xu Chengyang, Li Xiarong, Wei Liuduan
  2022, 44(5): 55-68. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200382
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of prescribed burning on fire behavior of surface fuel in Pinus yunnanensis forest land
  Zhang Wenwen, Yan Xiangxiang, Wang Qiuhua, Long Tengteng, Li Xiaona, Pu Jun, Ding Zongda
  2022, 44(5): 69-76. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200328
  Abstract FullText HTML PDF
  Ecosystem services, trade-offs and synergy analysis in Tianjin under different land use scenarios
  Wang Meng, Ti Yang, Wang Jiadong, Zhao Qiulu, Hu Zhiliang, Luan Xiaofeng
  2022, 44(5): 77-85. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210008
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics of soil microbial community structure with different plantation ages in larch forest in Taiyue Mountain of Shanxi Province, northern China
  Cai Mengke, Han Hairong, Cheng Xiaoqin, Jing Hongyuan, Liu Li, Peng Xinhao, Shang Tianxiong
  2022, 44(5): 86-93. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210132
  Abstract FullText HTML PDF
  Key indexes and characteristics of soil anti-erodibility of Robinia pseudoacacia with different densities in loess region of western Shanxi Province, northern China
  Wang Shanshan, Bi Huaxing, Cui Yanhong, Yun Huiya, Ma Xiaozhi, Zhao Danyang, Hou Guirong
  2022, 44(5): 94-104. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200226
  Abstract FullText HTML PDF
  Types and quantitative analysis of anthocyanins in F1 hybrid among varieties in Rhododendron subgenus Tsutsusi
  Xia Xi, Gong Rui, Feng Shucheng, Zhang Chunying
  2022, 44(5): 105-114. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210060
  Abstract FullText HTML PDF
  Runoff collection and irrigation utilization cost of park green space in semi humid area: a case study of the green space of East Binhu Road in Qian’an City, Hebei Province of northern China
  Lai Yue, Kang Jiaqi, Xie Huainan, Ge Xiaoyu
  2022, 44(5): 115-123. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200392
  Abstract FullText HTML PDF
  Properties and mechanism of poplar wood modified by melamine-urea-glucose (MUG) biomass resin and sodium silicate compound
  Du Haojia, Lü Wenhua, Liu Qiangqiang, Kong Jing, Wang Xiaoqing
  2022, 44(5): 124-131. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210535
  Abstract FullText HTML PDF
  Vibration mode of Guzheng soundboard with composite structure
  Zhang Yuanting, Ge Ying, Miao Yuanyuan, Liu Zhenbo, Li Yixiang, Tian Mingliang, Li Xiaojun, Wang Chenxi
  2022, 44(5): 132-141. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210495
  Abstract FullText HTML PDF
  Preparation and its properties of sodium lignosulfonate@tannic acid hydrogel
  Cui Han, Hou Kexu, Jiang Weikun, Zhou Hao, Lü Gaojin
  2022, 44(5): 142-149. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210411
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of extraction methods on extraction components and antioxidant activity of Quercus mongolica shell
  Wang Rongfang, Zhang Ziyan, Li Dehai
  2022, 44(5): 150-160. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210352
  Abstract FullText HTML PDF